วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อโต๊ะเตรียมความพร้อม (โต๊ะกิจกรรมการเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนานิคม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุรินทร์พัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่เด็กในระดับปฐมวัน อายุตั้งแต่ 3 - 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนายสไกร - หน้าวัดศิริมงคล บ้านห้วยหันพัฒนา หมู่ท่ี่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำเดือน สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม ยู.เอช.ที ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ชนิดกล่อง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง