วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับพื้นที่และขุดร่องระบายน้ำทางเข้าบ้านศรีวิไล หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างลานคอนกรีตทางเข้าบ้านศรีวิไล หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
จ้างเกรด เกลี่ย ปรับตกแต่งคันดินรอบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการบริหารจัดการสถานที่ทิ้งขยะ อบต.นาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ,โซฟา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง