วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศสองชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกทบทวนและให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร. ตำบลนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำภูทอง หมู่ที่ ๙ สายซำภูทอง -วัดผาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกทบทวนและให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อปพร. ตำบลนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกทบทวนและให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของ อพปร.ตำบลนาสี
13  มี.ค. 2566
ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง