วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนสายบ้านหินอาว - บ้านโนนสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จัดซื้ออหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร
1  ต.ค. 2563
เช่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาสี สายบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เอกสารการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง ผู้เข้าฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมหลังคา อาคารหอประชุม ห้องประชุมสภา ห้องกองช่าง และประตูหน้าต่างห้องประธานสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืดขนาด 200 มิลลิลิตร