องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.


 

  นายสมชาย  ศรีพุทธา  
  ประธานสภา อบต.นาสี สมาชิก ม.11  

 


 นายจันเทียม  บุญฮวด  
  รองประธานสภาอบต.นาสี สมาชิก ม.6  
 
 นายญาณวัฒน์  รักษาภักดี
นายสมควร  รัตนประเสิรฐ
นายรังสันต์  อำมาตย์หิน
นางสงกรานต์  พินิจมนตรี 
สมาชิกสภา ม.1 สมาชิกสภา ม.1 สมาชิกสภา ม.2 สมาชิกสภา ม.4
 
นายสมพร  กุลโคตร นายประสิทธิ์  นามโคคร
นางเฉลิม  วรรณประเสริฐ
นางกองจันทร์  จันทร์ชา
สมาชิกสภา ม.4 สมาชิกสภา ม.6
สมาชิกสภา ม.7 สมาชิกสภา ม.7
 
นายสถิตรัฐ  พาไสย์
นางสมหวัง  จันทะมณี
 นายสุวรรณ  แพงวงษ์  นายกิตติพงษ์  กองกะมุด
 สมาชิกสภา ม.8 สมาชิกสภา ม.8
สมาชิกสภา ม.10
สมาชิกสภา ม.11
 
 
 นายอ้ม  บุตรกุล นางปริชาติ  ลาดสีสม นายสุวิต  ศรีหอม นายบุญเพ็ง  วงษ์ดินดำ
สมาชิกสภา ม.9 สมาชิกสภา ม.9 สมาชิกสภา ม.12 สมาชิกสภา ม.12
 
   
 นางพัชราภรณ์  กิ่งมาลา
นายสุพิศ  กุลโคตร
นายบุญหลอง  โยธาวงค์
 
   สมาชิกสภา ม.13
 เลขานุการสภาฯ
  สมาชิกสภา ม.14 สมาชิกสภา ม.14