องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 215 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ส.ค. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายหรือของเสียอันตรายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ส.ค. 2565 ]2
3 ประการศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ส.ค. 2565 ]2
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]2
5 ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควัน กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.2565 และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายฯ [ 8 ก.ค. 2565 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]17
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการประหยัดพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 23 มิ.ย. 2565 ]19
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 22 มิ.ย. 2565 ]19
11 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]22
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาองค์การลริหารส่วนตำบลนาสี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]20
13 ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 13 มิ.ย. 2565 ]21
14 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 10 มิ.ย. 2565 ]20
15 ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น JUSTICE CARE (ยุติธรรมสร้างสุข) [ 10 มิ.ย. 2565 ]18
16 การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชน ในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ และอนุบัญญัติที่ออกตามคำสั่งดังกล่าว [ 10 มิ.ย. 2565 ]21
17 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวง กำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการที่เป็นการไม่เป็นธรรม [ 30 พ.ค. 2565 ]25
18 เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 พ.ค. 2565 ]31
19 เผยเเพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 พ.ค. 2565 ]26
20 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ. 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11