องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สำนักงานปลัด

   
  นายศักดิ์ดา  ภาชู  
 
 หัวหน้าสำนักปลัด
 

จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์ นางศศิประภา  จันทรัตน์ นายประพันธ์  ภูผัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
 
 นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค์      (ว่าง)
 เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน       เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
 

   
นางสาวชุติกาญจน์  กันหา
นางสาวนวรัตน์  พานคำ
นางวงธวัฒน์  ชาลีกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

   
นางสาวสิริธัญญ์  ผาดำ
     นางสาวจิราพัชร  นามเคน      
นายจตุรภัทร  บุตรีสุวรรณ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิชาติ จันทสิงห์
นายทองพูล  ศรีสุวรรณ     
นางมะลิวัลย์  วิเป   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 
คนสวน แม่บ้าน
  พนักงานจ้างทั่วไป  
     
นางแตงอ่อน  ลำมะนา     นายสุรณัฐ  รักษาภักดี      นายพีรวัฒน์  สีม่วง
ภารโรง   พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง     พนักงานดับเพลิง
 
 
นายวิเชียร  ยงยุท  นายอรรถพร  กิ่งพา
นายสุทธิพัฒน์  พลยามา
พนักงานดับเพลิง คนงานประจำรถขยะ คนงานประจำรถขยะ