องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นางนิยดา  จวงโส
 
  รองปลัด อบต.นาสี
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาสี
 
  095-8101630  

 

  นายศักดิ์ดา  ภาชู
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
  062-3465630  
นายศักดิ์ดา  ภาชู นางสาวปลิด  มณีนภัสสร
นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
091-8613883
  ผู้อำนวยการกองช่าง