องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงานและการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) [ 30 พ.ค. 2565 ]9
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 2 ส.ค. 2564 ]201
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรองค์การบิหารส่วนตำบลนาสี [ 15 ต.ค. 2563 ]55
4 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]172
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 17 ต.ค. 2562 ]179
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 ต.ค. 2562 ]174
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 27 มิ.ย. 2562 ]178
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 27 มิ.ย. 2562 ]179
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]199
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 27 มิ.ย. 2562 ]173
11 มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 9 ม.ค. 2562 ]180