องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สภา อบต.
  นายสมควร  รัตนประเสริฐ
 
  ประธานสภา อบต.นาสี
 
  โทร 098-1780659  
     
     

 
นายสุวรรณ  แพงวงษ์

นายพงศักดิ์  สมสมัยพงศ์กุล
รองประธานสภา อบต.นาสี   เลขานุการสภา อบต.นาสี
โทร 063-0092122   โทร 098-6319865
     
     
 
นางสาวสัมพันธ์  มาลี
นายอานันท์  ไชโย
นางสาวภิรมรัตน์ 
ไชยสุนทร
นายธีระยุทธ
วรรณประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.นาสี
สมาชิกสภา อบต.นาสี
สมาชิกสภา อบต.นาสี
สมาชิกสภา อบต.นาสี
หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7
โทร 090-3450609 โทร 098-4567565
โทร 081-1930286 โทร 082-1437403
       
       
 
นายสันติภาพ  ขันเงิน นางจุลจรัล กองกะมุด นายประมวย  สมอ่อน นางกาญจนา เพ็งมะณี
สมาชิกสภา อบต.นาสี สมาชิกสภา อบต.นาสี สมาชิกสภา อบต.นาสี สมาชิกสภา อบต.นาสี
หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13
โทร 098-7321870 โทร 081-5857379 โทร 098-3292767 โทร 084-5689114
       
       
       
นายสมัย ฤทธิ์เทพ      
สมาชิกสภา อบต.นาสี      
หมู่ที่ 14      
โทร 080-2139314