องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สำนักปลัด

   
  นายศักดิ์ดา  ภาชู  
 
 หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์ นางศศิประภา  จันทรัตน์ นายวัชรพงษ์  โนรีรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 (ว่าง)
 (ว่าง)   จ่าเอกไพรัช ปัจจัยโคนัง
 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปก./ชก.)
 เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
    เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
นางสาวชุติกาญจน์  กันหา
นางสาวนวรัตน์  พานคำ
นายวงธวัฒน์  ชาลีกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วนนักวิชาการศึกษา  ผู้ช่วยนักวืชาการเกษตร

นางสาวสิริธัญญ์  ผาดำ
นางสาวจิราพัชร ทุมสวัสดิ์
นายอภิชาติ  จันทสิงห์
 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(นางอัญชนา  ลุนละวงษ์)
นายทองพูล  ศรีสุวรรณ นางสาวณาญาภรณ์  ยาพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนสวน
แม่บ้าน

พนักงานจ้างทั่วไป


นางแตงอ่อน ลำมะนา
นายสุรณัฐ  รักษาภักดี
นายวิเชียร  ยงยุท
คนงาน
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานดับเพลิง
(นายสิทธิชัย  ศรีสุวรรณ)
นายสุทธิพัฒน์  พลมายา
นายอลงกฏ  บุญพรม
พนักงานดับเพลิง
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ