องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

กองช่าง

   
  นายสิทธิพล  สงนอก
 
  นายช่างโยธา อาวุโส
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 (ว่าง) นายสิทธิพล  สงนอก  (ว่าง)
นักจัดการงานช่าง ปก./ชก
นายช่างโยธา อาวุโส
นายช่างไฟฟ้า ปง./ชง.
     
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 
 

นายปิยะพงษ์  คำสิงห์ศรี นายธนากร บุญประกอบ
นางสาวพีระพรรณ  ป้านวัน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     (ว่าง)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
พนักงานจ้างทั่วไป
  


นายแช่ม  จันทะมณี     นายอุทัย  คำภูแก้ว นายภูมินทร์  โสดา
คนงาน คนงาน คนงาน