องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
แผนงานการศึกษา

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี


 
 
 นางสาวรสสุคนธ์  แนวบุตร
นางวันลัย  พูดเพราะ      นางสาวจันทรชนพร  ใหทอง   
 ครู  อันดับ คศ.3    
 ครู  อันดับ คศ.3       ครู  อันดับ คศ.3    

 
 นางสาวฐิติรัตน์  ลุนละวงษ์ นางสาวสุสดา  วรรณประเสริฐ     นางสุพรรณี  เจริญชนม์
ครู  อันดับ คศ.2 ครู  อันดับ คศ.2 ครู  อันดับ คศ.2
     
     นางสาวนงเยาว์  วาดวงศ์    
  ครู  อันดับ คศ.2  
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
นางสาวศสิพร  อุดม นางเด่นนภา  มณีโรจน์   นางสาวฐิติพร  ทองลาย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
   
  นางสาวอรประภา  มณีโรจน์
 
  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
  นางสาวภานุมาศ  ไกรพล
 
 
ผู้ดูแลเด็ก