องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]3
2 การจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]5
3 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัด [ 22 ม.ค. 2567 ]4
4 ระเบียบสภาอบต.นาสี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 9 พ.ย. 2565 ]29
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]33
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ.2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]30
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]139
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 [ 25 พ.ค. 2563 ]200
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]207
10 แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี พ.ศ.2563 [ 6 ก.พ. 2563 ]263
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕61 [ 5 เม.ย. 2562 ]210
12 แผนปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 พ.ย. 2561 ]189
13 แผนปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 พ.ย. 2561 ]196
14 คู่มือปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 31 ต.ค. 2561 ]249
15 คู่มือปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 1 ต.ค. 2561 ]202
16 คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุข [ 1 ต.ค. 2561 ]197
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2545 [ 2 พ.ย. 2560 ]212
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 23 ก.ย. 2559 ]4
19 ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 2 ส.ค. 2559 ]209