องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 29 เม.ย. 2567 ]2
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 มี.ค. 2567 ]13
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]16
4 รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]4
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 -2569 [ 3 พ.ย. 2566 ]9
6 การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
7 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]5
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]4
10 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลนาสี ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]33
11 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]35
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2566 ]32
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]33
14 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]34
15 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 ก.พ. 2566 ]71
16 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]40
17 รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]52
18 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สำหรับรอบปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
19 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สำหรับรอบปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]32
20 การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]30
 
หน้า 1|2|3|4