องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างกลุ่มอาชีพและประชาชนในตำบลนาสี ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ก.ค. 2566 ]27
2 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]26
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก [ 1 พ.ค. 2566 ]28
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]28
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2566 ]29
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [ 8 ก.พ. 2566 ]57
7 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2565 ]36
8 รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]49
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สำหรับรอบปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]35
10 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี สำหรับรอบปีงบประมาณพ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
11 การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]27
12 รายงานผลการดำเนินการโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันการทุจริตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]28
13 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]140
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]173
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]107
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2565 ]122
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]117
18 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]137
19 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 4 ก.พ. 2565 ]181
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ก.พ. 2565 ]125
 
หน้า 1|2|3|4