องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สั่งจ้างและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป [ 9 เม.ย. 2564 ]9
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 12 มี.ค. 2564 ]8
3 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีของ อปท. ฯ ระหว่างวันที่12-14 ก.พ. 64 [ 22 ก.พ. 2564 ]8
4 รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีของ อปท. ฯ ระหว่างวันที่12-14 ก.พ. 64 [ 22 ก.พ. 2564 ]12
5 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]9
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่องมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 9 ต.ค. 2563 ]10
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 5 ต.ค. 2563 ]18
9 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 [ 30 ก.ย. 2563 ]13
10 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 29 ก.ย. 2563 ]12
11 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 10 ก.ค. 2563 ]10
12 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]13
13 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]14
14 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 30 ม.ค. 2563 ]11
15 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3)พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2563 ]14
16 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]15
17 แบบรายงานการฝึกอบรม [ 2 ธ.ค. 2562 ]13
18 แผนพัฒนาบุคลากร [ 29 พ.ย. 2562 ]9
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2562 ]14
20 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]9
 
หน้า 1|2