องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสี [ 10 ก.ค. 2563 ]18
2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]31
3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 31 ม.ค. 2563 ]23
4 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 [ 30 ม.ค. 2563 ]23
5 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่3)พ.ศ. 2561 [ 29 ม.ค. 2563 ]24
6 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]20
7 แบบรายงานการฝึกอบรม [ 2 ธ.ค. 2562 ]26
8 แผนพัฒนาบุคลากร [ 29 พ.ย. 2562 ]30
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 31 ต.ค. 2562 ]21
10 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]22
11 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 25 ต.ค. 2562 ]31
12 หลักเกณฑ์การเลือกสรรและสรรหาพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]29
13 แบบประเมินพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]13
14 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 27 มิ.ย. 2562 ]77
15 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 25 มิ.ย. 2562 ]82
16 นโยบายและกลยุทธ์ด้านโครงสร้างการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 30 ม.ค. 2562 ]9
17 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้ิงถิ่น พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]12