องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู : www.nasee.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]8
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]104
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]138
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]83
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 10 ก.พ. 2565 ]90
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสำหรับรอบปีงบประมาณ 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]93
7 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]104
8 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]151
9 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ก.พ. 2565 ]95
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]91
11 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]141
12 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]151
13 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่3)พ.ศ.2562 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่2)พ.ศ. 2562 [ 28 ต.ค. 2564 ]98
14 ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 13 ต.ค. 2564 ]134
15 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 [ 8 ต.ค. 2564 ]125
16 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 12 มี.ค. 2564 ]206
17 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]206
18 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Part) [ 4 ธ.ค. 2563 ]83
19 เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพระบบแท่ง [ 4 ธ.ค. 2563 ]127
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี เรื่องมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 9 ต.ค. 2563 ]197
 
หน้า 1|2|3